O nás

Rovné zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě je předpokladem demokracie. Nemůžeme hovořit o fungujícím zastupitelském politickém systému, pokud jsou v naší zemi zanedbávány zájmy poloviny obyvatelstva.

Zapojení žen je také zcela jasně otázkou prosperity naší společnosti. Jen tehdy, budeme-li využívat veškerého lidského potenciálu, můžeme dlouhodobě prospívat. To platí dvojnásob v období hospodářské krize.

Jsme sociální demokratky a naší vizí je ČSSD jako moderní levicová strana. Rovnost žen a mužů je tradiční sociálnědemokratickou hodnotou a musí hrát v ČSSD mnohem větší roli než doposud. Byla to přeci sociální demokracie, která zabránila kastování občanů dle jejich původu či rasy. Teď musíme společně odstranit diskriminaci na základě pohlaví. Bez důsledného prosazování rovnosti a spravedlnosti ztrácí sociální demokracie svou identitu a důvěryhodnost.

Naše cíle

Činnost Oranžového klubu směřuje k naplnění čtyř hlavních cílů:

  1. Podpora a prosazování ideje rovného zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě a dalších progresivních sociálnědemokratických idejí;
  2. Vzdělávání žen za účelem jejich zapojování do aktivního politického a veřejného života; 
  3. Formulace zájmů žen a jejich prosazování do politického programu; 
  4. Šíření a uplatňování solidarity mezi ženami v politických a veřejných funkcích.

Oranžový klub chce svou činností rozvíjet sociálnědemokratickou programovou debatu. Naší doménou nejsou pouze tzv. „ženská“ témata. Podílíme se a nadále jsme připraveny tak činit na programové činnosti ČSSD, mnohé z nás se již nyní pracují v odborných komisích ČSSD.

Věříme, že základem sociálnědemokratických politik jsou jasně vymezené hodnoty, které mají být kompasem politického jednání. Bez tohoto jasně vytyčeného směru je sociální demokracie ztracená a nemůže se podílet na překonání současné krize politiky, ekonomiky ani krize morální. Toto přesvědčení chceme prosazovat ve všech oblastech - ať už se jedná o politiku sociální, hospodářskou, evropskou integraci či oblast lidských práv a udržitelného rozvoje.

Zapojte se

Považujete rovnost žen a mužů za důležitou? Chcete přispět ke zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích? Chcete, aby téma rovnosti bylo důstojně zastoupené v sociálnědemokratickém programu? Pak se přidejte a podpořte činnost Oranžového klubu!

Naši činnost můžete podpořit vstupem do  Klubu přátel OK a aktivní činností při prosazování politiky rovnosti ve stranickém i veřejném životě.

Klub přátel OK

Pokud svou aktivní činností v Klubu přesvědčíte členy/nky Oranžového klubu o svém vážném zájmu se podílet na činnosti spolku, budete předsednictvem OK vyzváni/y k členství.

Jak začít? Nejprve se seznamte se Stanovami OK a pak nám zašlete vyplněnou  přihlášku do Klubu přátel (zde). Vyplněním přihlášky do Klubu potvrzujete, že jste se nejprve seznámili s našimi stanovami, které  jsme si na posledním Sjezdu OK  v Přerově v listopadu 2016 aktualizovaly, tak jak vyžadoval zákon:

Stanovy Oranžového klubu (schválené 12.11.2016) zde.